ေအာင္ျမင္မႈ


(ေအာင္ၿမင္တယ္ဆိုတာ) သူမ်ားထက္ သာသြားတာကို မဆိုလိ္ုဘူး။ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမရတာ၊ ရာထူၿမင့္တာ၊ ဘြဲ ့ၾကီးၾကီးရတာ အာင္ၿမင္မႈအစစ္ မဟုတ္ဘူး။

ကိုယ့္ဘ၀မွာ ကိုယ့္တကယ္လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္၊ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္တဲ့သူဟာ ေအာင္ၿမင္တဲ့သူၿဖစ္တယ္။ ဘ၀မွာ ေအာင္ၿမင္တဲ့သူဟာ မုန္းတီးမႈမွာ အေၿခခံတဲ့အလုပ္ကို ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး။

ေမတၲာမွာအေၿခခံတဲ့ အလုပ္ကိုသာလုပ္တယ္။ သူတပါးကို မုန္းတီးေနတဲ့သူ၊ အၿပစ္တင္ေနတဲ့သူဟာ ေအာင္ၿမင္တဲ့သူ မၿဖစ္ႏိုင္ဘူး။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s